Personvern

Personvernerklæring Korsets Seier Publikasjoner

I denne personvernerklæringen gjør vi rede for vår håndtering av personopplysninger
som samles inn for å utøve våre tjenester overfor abonnenter, annonsører, menigheter,
samt opplysninger om våre ansatte og arbeidssøkende.
I den forbindelse har vi ansvar for å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte,
som oppfyller både lovkrav og de forventningene brukerne våre har.
Det er Korsets Seier Publikasjoner AS som er behandlingsansvarlig virksomhet for
behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen. Dersom du har et
abonnement hos Korsets Seier er det Korsets Seier som er behandlingsansvarlig for
behandling av personopplysninger i forbindelse med leveranse og administrasjon av ditt
abonnement.
Behandlingsansvarlig i bedriften er daglig leder i Korsets Seier Publikasjoner AS, om
ikke oppgaver er delegert. Delegeringen omfatter kun oppgavene, ikke ansvaret.
Henvendelser for innsyn, retting, sletting og flytting (dataportabilitet) kan gjøres til
post@k-s.no som også kan ta imot henvendelser om sletting av bilder/video.

Overordnet beskrivelse av virksomheten
Korsets Seiers Publikasjoner AS, org.nr 981 916 301 driver redaksjonell virksomhet
som utgiver av den abonnementsbaserte kristne ukeavisen Korsets Seier, tilknyttet
Pinsebevegelsen i Norge. Utgivelsen skjer på papir, via nettavis og sosiale medier, som
Facebook og Instagram. Abonnementssalg, kundebehandling og annonsesalg skjer via
eksterne samarbeidspartnere.

Abonnenter
Korsets Seier bruker kundedatabasen Connect, som er et abonnements- og
betalingssystem som driftes av vår eksterne leverandør, Mediaconnect. Her innhenter vi
nødvendige opplysninger for å distribuere våre redaksjonelle produkter ut til kunden.
Disse personopplysningene bli ikke brukt til andre formål enn å registrere og oppdatere
abonnement, distribuere avis og nyhetsbrev til kunde samt ta betalt for
abonnementstjenester.
Deres datterselskap Kundeservice bruker også kundedatabasen Connect for å betjene
våre abonnenter. Mediesalg er et datterselskap av Menter Medier som foretar innsalg av
nye abonnement eller aktiverer passive abonnement etter samtykke, på våre vegne.
Personopplysninger vi innhenter er navn, postadresse, fødselsnummer, fakturaadresse,
e-postadresse, telefonnummer, kontonummer.

Nyhetsmail
Vi sender ut ukentlig nyhetsmail med hilsen og redaksjonelt innhold via vår e-postserver,
G suite. Mailen produseres på vår desk via mal i WordPress, og sendes ut til alle
abonnenter, samt andre som bestiller dette på vår egen nettside via mail fra desken.
Mailadressene hentes ut fra kundedatabasen, som oppdateres ukentlig. Personer som
sender muntlig eller skriftlig beskjed, blir slettet og vil ikke lenger motta nyhetsbrev fra
oss.

Annonsekunder
Annonseansvarlig i Korsets Seier er konsultentfirmaet Myra og Reme AS ved Geir Myra.
På vegne av Korsets Seier innhenter han personopplysninger. Opplysninger vi innhenter
er navn, postadresse, fødselsnummer, eller organisasjonsnummer, fakturaadresse, epostadresse,
telefonnummer og kontonummer. Disse personopplysningene bli ikke
brukt til andre formål enn å registrere og produsere annonser. Personopplysningene
blir lagret på Korsets Seiers vegne med passordbeskyttelse.

Bilder
Korsets Seier utgir en ukentlig papiravis med tekst og bilder, har egen nettside og
benytter seg av sosiale medier som Facebook og Instagram for å distribuere
redaksjonelt stoff samt informere om virksomheten. Det benyttes en rekke bilder i disse
sammenhengene, også av enkeltpersoner eller grupper der den enkelte på bildet kan
gjenkjennes. Som hovedregel skal vi verken ta, lagre eller publisere bilder hvor
enkeltpersoner er hovedmotivet (portrettbilder) på åpne sider uten å ha sikret
samtykke fra de avbildede personene på forhånd. Samtykket kan gis muntlig. Foreldre
gir samtykke på vegne av egne barn. Bilder hvor selve situasjonen eller aktiviteten er
selve motivet, kan derimot gjengis uten samtykke så lenge bildene er harmløse og ikke
på noen måte er krenkende for den som er avbildet. (Åndsverkloven §45c)
Dersom vi har grunn til å tro at de som er avbildet ikke ønsker at bildene blir publisert,
vil vi ikke publisere dem.
Bilder fjernes/slettes på oppfordring fra den som er avbildet.

Bruk av personopplysninger til redaksjonelt formål.
Korsets Seier Publikasjoner AS behandler også personopplysninger for redaksjonelle
formål. Av hensyn til ytringsfriheten og informasjonsfriheten er det store deler av
regelverket for behandling av personopplysninger som ikke gjelder for behandling av
personopplysninger for dette formålet. Korsets Seier Publikasjoner AS har sterkt fokus
på informasjonssikkerhet og oppfyllelse av de kravene som gjelder vår virksomhet, og
oppfyller også alle krav som gjelder for vår journalistiske virksomhet.

Styremedlemmer
Personopplysninger om styremedlemmer, som også er å finne offentlig i
Brønnøysundregisteret, lagrer vi. I tillegg lagrer vi kontonummer for dem som krever
refusjon for utlegg i forbindelse med styrevervet. Opplysninger slettes etter 5 år etter
avsluttet tjeneste, med unntak av navn, stilling/rolle og tidsperiode, som beholdes pga.
historisk verdi.

Ansatte og arbeidssøkende
Korsets Seier Publikasjoner AS behandler personopplysninger om sine ansatte og
frilansere for å administrere lønn og personalansvar. Det registreres nødvendige
opplysninger for utbetaling av lønn og opplysninger knyttet til vedkommendes
arbeidsinstruks. Personopplysninger, CV og søknad til ansatte blir lagret i egne mapper
som er passordbeskyttet, og hvor kun ledelsen og administrasjonssekretær har tilgang,
inntil 5 år etter at vedkommende sluttet i stillingen.

Kamera i porttelefon og i lokalene
Ved inngangspartiet på gateplan er det montert et kamera som aktiveres når man ringer
på dørklokka. Bildet av inngangspartiet vises i sanntid og har ikke opptaksmulighet. Det
er også montert overvåkningskamera inne i lokalet. Disse aktiveres ved utløsning av
alarm. Det er NOKAS som lagrer bildene, og de slettes etter 7 dager.

E-post
Du kan sende e-post til oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Vi
hebandler all innkommet e-post i henhold til innhold .

post@k-s.no

Korsets Seier Publikasjoner AS, Pb 6619, St. Olavs plass, 0129 Oslo. Org. nr: 981 916 301

Våre databehandlere: (leverandører)
MediaConnect
Mediesalg
Kundeservice
Knif Regnskap
Grafisk Mailing
Google Suite