Lite sosial kontroll i menighetene Disippel

Vanlige, norske menigheter preges ikke av sterk sosial kontroll. Det gjelder alle kirkesamfunn, også Pinsebevegelsen. 


Tekst: Ommund Rolfsen og Kjetil Sigerseth fra Naturlig Menighetsutvikling
Foto: Istock

At det fins unntak blant menighetene, viser filmen Disco. Den skildrer tre moderne pinsemenigheter med sterk sosial kontroll. «Disco har skildret ulike retninger innenfor Pinsebevegelsen, både moderne menigheter og mer konservative», sa regissøren Jorunn Myklebust Syversen til Vårt Land 15.10.2019.

LES MER: Hillsongpastor føler seg ikke imitert i «Disco»

Hun sier også i forhåndsomtalen:

«Vi har sterkt fokus på sosial kontroll i minoritetsmiljøer, men jeg tenker vi må tørre å se på det i vår egen kultur, i både kristne og sekulære norske miljøer og hjem».

Den norske kirke og Pinsebevegelsen skårer omtrent like positivt.

440 norske menigheter har fra 1999 til i dag gjennomført nesten tusen undersøkelser om ulike sider ved menighetenes liv. Undersøkelsene er administrert av NaMu Norge (Naturlig menighetsutvikling) og gjennomføres av de menighetene som ønsker det. Det er de aktive medlemmene som svarer anonymt på et spørreskjema. Undersøkelsen inneholder to utsagn som kan knyttes til sosial kontroll: «Det er lett for meg å snakke med andre kristne om følelsene mine» og «I vår menighet er det mulig å snakke om personlige problemer med andre».

LES MER: Karl Johan Kjøde mener Disco tegner et ekstremt bilde av pinse-Norge. 

Vi har gjennomgått resultatene fra disse 970 undersøkelsene. Gjennomgåelsen avkrefter at Pinsebevegelsen de siste tjue årene har vært mer preget av sosial kontroll enn andre kirkesamfunn. Den norske kirke og Pinsebevegelsen skårer omtrent like positivt på de to utsagnene. I begge kirkesamfunnene svarer respondentene at det er mulig å snakke sammen om personlige problemer, og at det er lett å snakke med andre kristne om følelser.

ingen enkeltmenigheter som peker seg svært negativt ut.

Gjennomgangen viser også at blant de menighetene som gjennomfører undersøkelsen, er det ingen enkeltmenigheter som peker seg svært negativt ut med tanke på sosial kontroll.

Enkeltutsagn kan i undersøkelsen skåre negativt (minusskåre). Dette har ikke skjedd når det gjelder de to utsagnene om sosial kontroll.  Mens tallet 50 representerer en gjennomsnittlig skåre, er 12 den laveste skåren som forekommer blant disse to utsagnene i undersøkelsene. Tre av 440 menigheter skårer lavere enn 20 på begge utsagnene.

DISCOREGISSØR: «Et press til vellykkethet, evner og prestasjoner»

Vi kan også konkludere med at det er ingen av organisasjonene eller kirkesamfunnene som peker seg negativt ut med tanke på sosial kontroll. Dette er gyldig både når det gjelder gjennomsnittsnivået og når det gjelder enkeltmenigheter i de ulike kirkesamfunnene og organisasjonene. Blant de menighetene som kommer ut med de laveste skårene, finner vi menigheter både fra Den norske kirke, organisasjonene og frikirkene. Det er små, men interessante forskjeller mellom kirkesamfunnene når det gjelder hvor positivt menighetene skårer på de to utsagnene.

Det er de aktive i menigheten som anonymt fyller ut et spørreskjema.

Resultatene fra undersøkelsene utelukker ikke at det også i Norge kan finnes enkeltmenigheter med for sterk sosial kontroll, slik filmen Disco ønsker å belyse. Dette er likevel ikke en synlig tendens i vårt tallmateriale. Tallene viser at det finnes variasjoner mellom menighetene, at menighetene jevnt over ikke preges av for sterk sosial kontroll, og at menighetene jevnt over kan skape større rom for å dele liv, personlige erfaringer og følelser.

LEDER OM DISCO: Dommen over pinse-Norge

Denne gjennomgangen bygger på data fra 440 menigheter som mellom 1999 og 2019 har gjennomført 970 NaMu-undersøkelser. Det er de aktive i menigheten som anonymt fyller ut et spørreskjema med faste svaralternativ. Spørreundersøkelsen er utarbeidet av Institute for Natural Church Development International som i Norge er representert ved foreningen NaMu Norge (Naturlig menighetsutvikling).

 

kommentarer