Homofilt samlevende i menighetsrådet Samfunn

 

Baptistsamfunnet valgte å droppe eksklusjonssak mot menighet. Nasjonalt er de likevel splittet i spørsmålet om samlevende homofile i lederverv. Hovedstyret legger seg på en dialoglinje for å holde kirkesamfunnet samlet.

Tekst og foto: Stein Gudvangen

Bakgrunnen for striden blant baptistene er at Bærum Baptistmenighet har valgt en homofilt samlevende inn i sitt menighetsråd.

Dette har skapt «uro og frustrasjon» i Det Norske Baptistsamfunn, ifølge sakspapirene til landsmøtet som starter i Tromsø torsdag 4. juli og varer ut helgen. Der kommer saken opp til behandling.

Homo-nei

Baptistsamfunnet vedtok i år 2000 at de ikke finner det riktig «at personer som lever ut sin homoseksualitet, kan ha lederoppgaver i våre menigheter eller i Det Norske Baptistsamfunn.»

Dagbladet og Vårt Land skrev i mars at Bærum Baptistmenighet risikerer å bli kastet ut fra Det norske Baptistsamfunn fordi de går på tvers av ledelsens vedtak. Hovedstyreleder Magnar Mæland sa til Dagbladet at det kunne bli aktuelt å ekskludere menigheten, men at det da var usikkerhet knyttet til dette.

Stort nei-flertall

Derfor ble alle menighetene på vårparten invitert til å delta på regionale dialogmøter om saken. Gjennom denne «høringsrunden» har ledelsen for kirkesamfunnet møtt 240 representanter for 72 av baptistenes 104 forsamlinger.

Et klart flertall av menighetene sier at de ikke kan akseptere at Bærum Baptistmenighet har tatt inn en praktiserende homofil i sitt lederskap. Bare to menigheter støtter menigheten i Bærum. 13 menigheter sier de er uenige med dem, men uten ville ekskludere dem. 10 menigheter er delt i synet på hva slags konsekvens Bærum-menighetens veivalg bør få, mens 47 menigheter uttrykker at de ikke kan leve med det som har skjedd.

Bærum Baptistmenighet ligger kun et steinkast unna det som inntil nylig var Baptistsamfunnets hovedkontor, ved Holtekilen i Bærum. På samme område og tett på ligger fortsatt baptistenes folkehøgskole og Høgskolen for Ledelse og Teologi (HLT), som er et samarbeidsprosjekt med Pinsebevegelsen.

Avstanden i syn i homofilisaken er imidlertid stor, og dette har ifølge sakspapirene til landsmøtet skapt «betydelig uro og frustrasjon» i baptistenes rekker.

Ikke eksklusjonsforslag

Det er ikke første gang synet på homofile i lederverv skaper uro i Baptistsamfunnet. Det samme skjedde da Oslo 3. baptistmenighet i slapp praktiserende homofile inn i ledelsen. Det førte i 2006 til eksklusjon, og menigheten ble deretter lagt ned.

Selv med et stort flertall som reagerer på at en menighet går på tvers av sentrale vedtak, har hovedstyret ikke valgt å legge fram forslag om eksklusjon på baptistlandsmøtet.

I stedet foreslås det samtaler mellom den sentrale ledelsen og menigheten i Bærum.

– Vi har et ønske om dialog for å finne fram til en samlende løsning, sier generalsekretær Terje Aadne til Kristelig Pressekontor.

– Det er viktig for oss å se på hva vi er som kirkesamfunn og hva som samler oss. Det handler både om vår kirkeordning, vår praksis og vår teologi. Når det gjelder kirkeordningen, er spørsmålet hvor forpliktet vi er på hverandre og hvor selvstendig hver menighet er, sier Aadne.

Ikke to syn

– Nå har Metodistkirken akkurat vedtatt å utrede en ordning med to likestilte syn på homofilt samliv. Er det et utbredt ønske at Baptistsamfunnet innfører det samme?

– Jeg tenker at det er uaktuelt, sier Aadne. – Det har ikke vært noen problemstilling, og det er heller ikke fremmet fra Bærum Baptistmenighet. Dette har kun dreid seg om den selvstendige retten til å kunne velge sitt eget lederskap. Det har ikke handlet om samkjønnede vielser, understreker han.

– Kommer denne saken til å prege landsmøtet denne uka?

– Sånn som den er framstilt, vil den påvirke landsmøtet og være en viktig sak. Vi ønsker å løfte opp hele Baptistsamfunnets arbeid, men er klar over at denne saken vil få oppmerksomhet. Det er ikke til å unngå, sier Aadne.

– Handler om selvstendighet

Ledelsen i Bærum Baptistmenighet mener saken om samlevende homofile i lederverv primært handler om noe annet enn homofili.

– Når dere går inn for at samlevende homofile skal kunne ha lederoppgaver i menigheten, vil det også si at dere går inn for at Baptistsamfunnet skal åpne for vielse av likekjønnede par?

– Det er ikke et tema, og vi har ikke diskutert dette eksplisitt. Saken fra vår side handler om vår selvstendighet og retten til å velge våre egne ledere. Så har vi valgt en lesbisk gift kvinne inn i vår ledelse, og slik vi ser det, har vi rett til å velge våre ledere uten innblanding fra andre. Der står vi trygt i en baptistisk tradisjon. Så det korte svaret er: «Nei». Saken handler primært om noe annet enn homofili, sier Mathias Henrik Eidberg, menighetsrådsleder i Bærum Baptistmenighet, til Kristelig Pressekontor.

Han viser til Baptistsamfunnets kongresjonalistiske oppbygning, der hver lokalmenighet er selvstendig.

– Ingen homoagenda

– Vil du utelukke at dere vil gå inn for vielse av likekjønnede par senere?

– Det handler ikke om det nå, men det kan hende vi lokalt i vår menighet vil diskutere det på et senere tidspunkt, sier Eidberg som mener det er ganske gitt hva en diskusjon om dette vil ende med i kirkesamfunnet som helhet.

– Vi har ingen agenda om å ta opp dette spørsmålet. Jeg skal ikke spå om det for fremtiden, men spørsmålet nå er ikke homofilt ekteskap, sier han.

– Ikke inkonsekvent

– Er det ikke en inkonsekvens i at dere ønsker å åpne for homofile som lever sammen, kan ha lederoppgaver, men ikke går inn for at de skal kunne gifte seg i en baptistmenighet?

– Det er ikke en nødvendig sammenheng mellom disse to spørsmålene. Det finnes eksempler på sammenhenger som fremholder ekteskapet mellom mann og kvinne som den beste ordningen, men som likevel ikke vil ekskludere gifte homofile fra verv, eller ser negativt på deres samliv. I tillegg har Baptistsamfunnet pr. i dag ikke en offentlig godkjent vigselsliturgi som åpner for likekjønnet vigsel. Vigselsretten gis i vår sammenheng til menigheten, som så delegerer den videre, som oftest til en pastor. Men vi er forpliktet til å bruke den godkjente liturgien, og dermed er spørsmålet om vigsel av likekjønnede pr. i dag ikke aktuelt lokalt. Vi har formelt ikke anledning til å vie likekjønnede, sier Eidberg.

Han peker på at diskusjonen om vigsel har dels også har dreid seg om hvorvidt kirkene skal vie i det hele tatt, eller om de bare skal ha velsignelseshandlinger. Spørsmålet da er om parene heller formelt bør vies på rådhuset. Eidberg mener derfor at det standpunktet hans menighet har, ikke med nødvendighet må medføre at man kjemper for vielse av par av samme kjønn i Baptistsamfunnet.

– Vi i Bærum viser en aksept for likekjønnede ekteskap gjennom spørsmålet om valgbarhet, men det er ikke inkonsekvent at vi ikke har tatt opp vielsesspørsmålet ennå. Nå handler det om at vi kan velge hvem vi vil til ledere. Så får vi eventuelt diskutere alle tilstøtende saker senere, sier Eidberg.

Prinsippvedtak

Bærum Baptistmenighet gjorde et prinsippvedtak for to år siden om at alle medlemmer er valgbare til menighetsrådet. Det var en helt nøytral formulering, uten henvisning hverken til kjønn, legning eller andre kriterier.

Ifølge Eidberg ble det ikke noen støy i Baptistsamfunnet som følge av dette vedtaket.

– Mange synes nok det er ille nok at vi mener det vi mener, men det er praksisen vår som er så problematisk at det nå blir en sak av dette på landsmøtet, sier han.

– Når så mange som 47 av 72 menigheter uttrykker at de «ikke kan leve med det som har skjedd» i Bærum, hvordan ser du for deg at landsmøtet vil forløpe?

– Jeg er spent på hvordan det blir, og jeg tør ikke å spå, men det framlagte forslaget har vi ikke noe problem med. Vi ønsker å fortsette dialogen med Baptistsamfunnet sentralt. Det gjør vi mer enn gjerne, sier Eidberg. KPK

kommentarer