Nei, troen kan ikke bare gjøres i «kjerka» Disippel


Er vi som kristne klar over og bevisst på de muligheter vi har for å påvirke og forandre samfunnet vårt? Vi kan utgjøre en forskjell. 

Tale: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen Norge

Evangeliet er gode nyheter. Evangeliet har en sprengkraft som ikke har begrensninger. Jeg tror det først og fremst handler om mennesker som har blitt forvandlet, møtt Jesus Kristus som kan være med å forandresamfunnet. Det henger sammen. Når vi får personlige opplevelser med Jesus skjer det noe med oss. Vi blir fylt av Guds kjærlighet. Da begynner vi å se. Ser mennesker rundt oss med Jesu øyne. Ser behovene i samfunnet. Ser nøden. 

Mennesker med innflytelse på samfunnet 

Det er bare å nevne Ludvig Karlsen så ser vi hva mennesker som har blitt frelst og forvandlet kan utrette. Hva om Lise og Ludvik ikke hatt møtt Jesus, hadde det da vært noe Evangeliesenter? Videre kan vi nevne fredsprisvinner Denis Mukwege så forstår vi hva evangeliets kraft betyr og gjør for å skape forandring for mennesker. Jeg kan nevne navn som Alma Halse, Thomas Ball Barratt, Hans Nielsen Hauge og mange andre personer som vi ser har satt store spor etter seg i samfunnet. Dette viser tydelig hva ett menneske kan utrette. 

Historien viser også hvordan vekkelser har skapt innflytelse på hele samfunn – hvor by etter by ble forvandlet. Det ble opprettet barnehjem, skoler og sykehus. Sultne fikk mat og hjemløse fikk et sted å bo. Samfunnsmessig forandring skjedde i kjølvannet av åndelig fornyelse og vekkelse.

Det er ikke først og fremst styrevedtak, årsmøter eller generalforsamlinger i kristne institusjoner, organisasjoner eller nasjonale organer som tar ansvar og etablerer samfunnstiltak. Nei, historien viser at det ofte handler om enkeltpersoner som har møtt Jesus Kristus og blitt forvandlet.

Utviklingen i samfunnet

Hvordan går så utviklingen i samfunnet? Samfunnet har blitt fælt, sier mange kristne. Det mangler ikke på negative beskrivelser. Mange kristne er opptatt av å kritisere og reagere på alt som smaker av umoral og som bryter med den kristne tradisjon. Ja, vi ser at vår kristne kultur og verdier er under angrep fra sterke krefter som vil sekularisere samfunnet enda mer og de kristne grunnverdiene har blitt fjernet mer og mer fra det offentlige rom, for som det så fint heter: ”alt skal være nøytralt”. 

Hvor mye er vårt ansvar i samfunnsutviklingen? 

Magnus Malm, svensk sjelesørger, retreatleder og forfatter mener at vi lurer oss selv ved å tro at samfunnet blir sekularisert av seg selv. Han tror kirken sekulariserer verden, og ikke omvendt. Jeg vet ikke, men det er et tankekors. I så fall er det på tide vi gjør noe med det.

Den kristnes reaksjon

Skal vi gå i demonstrasjonstog og skrive innlegg i aviser og på Facebook? Det er mye vi er uenig i og som vi ikke liker, men som kristne kan vi ikke være reaktive. Det er som å slukke skogbranner under sterk storm. Vi vil heller være proaktive og forebygge. Da vil vi kunne påvirke utviklingen. Guds ord sier: ”Velsign dem som forbanner dere, gjør godt mot dem som hater dere” (Matt 5,44). Vi skal elske alle mennesker uansett hva de mener og gjør. Da vil vår innflytelse øke. Vi kan utgjøre en forskjell. Vi velsigner og ønsker fred med alle mennesker. ”Streb etter fred med alle, og etter helliggjørelse, for uten den skal ingen se Herren” (Hebr.12,14).

Vi er mange kristne i dette landet, men vi oppfører oss som vi er et mindretall og står ofte med lua i hånden og unnskylder oss. Vi kan øve langt større innflytelse enn det vi gjør i dag. Vår tro er en positiv kraft som har stor betydning for samfunnet. Hvis samfunnet skal bli forandret, må det skje gjennom forvandlede mennesker. Mennesker som har møtt Jesus Kristus. Tenk hvem vi er og har i Kristus. Vi har ressurser som er tilgjengelig i Ham. ”For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem” (Ef 2,10).

Evangeliet har sprengkraft

Vi har nok undervurdert evangeliet og dets potensial til å påvirke samfunnet. Det har nok også vært en oppfatning og forkynnelse som har påvirket oss om at det er mye ”farlig der ute”. Hvor ord fra Bibelen som blant annet «ikke av verden» har blitt feiltolket til å ikke omgås ikke-kristne. Noe som har ført til isolasjon. Jesus ble kalt syndernes venn, og var hele tiden i kontakt med samfunnet. 

Vi har mye å gå på når det gjelder å påvirke samfunnsutviklingen. Vi må nok erkjenne at vi har vært mer opptatt av gode gudstjenester og aktiviteter i menigheten enn hvilke muligheter og påvirkningskraft vi kan ha på våre omgivelser. 

Vårt mandat; Jesus ut til barn og unge

Det hviler et mandat over oss som Guds folk om å engasjere oss i omgivelsene våre og samfunnet. Vi må innta nye områder og ta nytt ansvar i våre bygder og byer. Vi må være tilstede, og ta ansvar for å påvirke utviklingen. Da er vårt engasjement i forhold til barn og unge viktig. Vi vil være med å forme neste generasjon. For en mulighet vi har. Et av to hovedmål for 2020 er klart og tydelig. Et levende barne- og ungdomsarbeid i alle menigheter. 

Jesus velsignet barna og erklærte ”for himmelriket tilhører slike som dem” (Matt 19,14). Vårt engasjement og nærvær er viktig og nødvendig. Vi kan skape gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge og være kultur leverandører. Det legges ned et stort frivillig arbeid i menigheter landet rundt som har stor betydning for lokalsamfunnet. Det skapes mange gode arenaer for barn og unge. Jeg har stor tro på menigheter som ligger i nærmiljøet som engasjerer seg, tar ansvar og blir en del av miljøet på stedet. Det skaper troverdighet og gir tillit som er viktige og nødvendige verdier for å formidle Guds kjærlighet.

Et viktig spørsmål som vi må stille oss: Hva slags innvirkning og innflytelse har menigheten i ditt lokalmiljø? Eller for å stille spørsmålet på en annen måte: Hvis menigheten din ikke lenger eksisterte, ville lokalmiljøet oppleve det som et tap på en eller annen måte?

Bygge broer

Hvordan kan vi bygge broer til samfunnet og finne de rette nøklene for å påvirke alle områder i samfunnet; nærmiljøet, byen, arbeidsplassen, skolen, idretten, media og politikken? Det vi gjør der er like åndelig som det vi gjør av oppgaver i menigheten. Den samfunnsmessige dimensjonen i verden er også vårt ansvar.

De trenger vår anerkjennelse

Det finnes kvinner og menn med personlige kvaliteter, kompetanse og erfaring som dessverre ikke blir like anerkjent i våre miljøer, slik som våre pastorer, ledere og forkynnere blir.  Mennesker som tar samfunnsansvar og blant annet engasjerer seg i politikk, media og akademiske miljøer. I menigheten trenger de vår anerkjennelse, respekt og oppfordring til å influere sine miljøer. Det sier seg selv at de ikke alltid kan stille like mye opp på aktiviteter i menigheten. Vi må allikevel velsigne og heie på dem.

Hver enkel av oss har enorme muligheter til å påvirke miljøene våre hvis vi er bevisste på våre muligheter. Evangelisering er ikke bare forkynnelse, men også å praktisere gjerninger som viser Guds kjærlighet. Gud ønsker ikke bare å virke i deg, Han ønsker også å virke gjennom deg. Hvor er det mest naturlig? Det er der du er i ditt naturlige miljø. Troen hører ikke bare hjemme på bedehuset eller i menigheten. Når vi forteller hvem vi tror på og hva troen betyr for oss, i nære relasjoner og det offentlige rom får den betydning for andre mennesker og samfunnet.

Stor glede i byen

”Filip kom ned til hovedstaden i Samaria, og der forkynte han Kristus. Og alle som en fulgte oppmerksomt med når de hørte Filip tale og så de tegnene han gjorde. For mange hadde urene ånder som fór ut av dem med høye skrik, og mange lamme og halte ble helbredet. Det ble stor glede der i byen” (Apg 8,5-8). Det står ikke det ble glede i menigheten når det skjedde helbredelser, men i byen. Interessant.

Fire viktige fakta

Jesus sier i Bergprekenen: ”Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen? Det duger ikke lenger til noe, men kastes ut og tråkkes ned av menneskene. Dere er verdens lys! En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules” (Matt 5,13-14). ”Slik skal deres lys skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør, og prise deres Far i himmelen!” (vers 16).

Jesus sier her fire viktige fakta til oss:

  1. Vi er jordens salt.
  2. Vi er verdens lys.
  3. En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
  4. Når de ser de gode gjerningene vi gjør, så priser de vår Far i himmelen.

Vi er jordens salt. Vi skal være salt i alle sammenhenger. Salt er symbol på renhet. Saltet gir smak på tilværelsen. Vårt nærvær utgjør en forskjell for salt holder forråtnelsen krefter i sjakk. Både på det moralske, sosiale og det politiske område. Samfunnet vil være avhengig av oss for å forhindre en negativ utvikling.

Vi er verdens lys. Et lys er godt synlig og det lyser opp og viser vei. Vi er lyset. Samfunnet er derfor avhengig av oss til å gå foran og vise vei.

En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules. Vi kan ikke skjule oss. Når du er en kristen vil du ha oppmerksomheten mot deg. Samme hvor du enn måtte være. Du er lett synlig. Folk vil analysere livet ditt, se om du lever slik du forkynner. Du kan ikke skjule deg.

Når de ser de gode gjerningene vi gjør, så vil de prise vår Far i himmelen. De som ennå ikke tror, vil da oppdage Jesus gjennom det vi gjør for vi viser Guds kjærlighet i praksis.

Vi kan utgjøre en forskjell

Hva er det Jesus egentlig vil si oss i disse versene? 

Vi skal ikke bare invitere mennesker inn i menigheten. Vi kan ikke bli værende utenfor kulturen og det som skjer i samfunnet. Vi må ut i samfunnet og engasjere oss for å kunne utgjøre en forskjell. Da er vi salt og lys.

Tror vi at vi kan være med å forandre samfunnet, eller er det bare et flott tema, et slagord eller en god tanke vi lanserer på lederkonferansen? 

Et annet viktig spørsmål: Skal vi bare vente og se på hva som skjer?

Til slutt vil jeg si helt klart og tydelig: Vi kan utgjøre en forskjell og vårt menighetsarbeid er i høyeste grad samfunnsbyggende. Vi er kulturaktører og leverandører mer enn noen andre. Vi skal frimodig forkynne evangeliet i våre bedehus og menigheter, men vi skal også være frimodige som samfunnsaktører og være med å utruste de som bygger vårt samfunn. Forvandlede mennesker, vil påvirke og forandre samfunnet. 

La oss være jordens salt, slik som Jesus sa.

Gud gi oss visdom, forståelse og strategi. 

kommentarer


Anbefalte innlegg