Krenkelsestyranniet Disippel
Med frimodighet skal vi forkynne Guds anvisning for seksuelt samliv.

 

Foto: Den kanadiske psykologprofessoren Jordan Petersen vekker sinne blant radikale studenter. 

FORFATTER: Alv Magnus, tidligere leder av Ungdom i Oppdrag Norge

En lærer jeg kjenner ble kalt inn til rektor.

En elev hadde sendt en anonym klage på læreren.

I klagen ble det hevdet at om det hadde vært en muslim eller en homofil elev i klassen, ville disse ha kjent seg krenket av læreren. For riktig å understreke hvilket syn læreren sto for, hadde eleven gått inn på lærerens facebookside og fortalt hvilke artikler vedkommende hadde anbefalt for sine venner om nettopp de to temaene. 

ALV MAGNUS: Israel – Velsignelse eller forbannelse?

Ytringsfrihet

Hva skulle læreren si?

For det første at eleven ikke hadde noe med hva som ble lagt ut på en facebookside for hans venner. Vi lever i et fritt land der ytringsfrihet er garantert av Grunnloven. Dernest at læreren overfor klassen hadde vært tydelig på sitt kristne ståsted og at religionsfaget ikke ga noe fasitsvar, men at elevene skulle kjenne til ulike syn som hersket i samfunnet.

Læreren hadde understreket viktigheten av kritisk tenkning og å kunne argumentere for sitt syn. Å være uenig med lærerens oppfatning skulle ikke influere på karakteren i faget. Læreren hadde etterstrebet å ha et godt og ryddig forhold til alle elevene i klassen.

Rektor fant ingen grunn til å forfølge saken. 

ALV MAGNUS: Jesus smigret ingen – og refset sine nærmeste

Bevise uskyld

Men situasjonen er ikke enestående. Den er tidstypisk.

Det er følelsene som har rangen. Det er de som regjerer. Om du føler deg krenket, er det den eventuelle ansvarlige som må bære bevisbyrden for sin uskyld. Rettsstatens grunnlag har alltid vært slik at den anklagede er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Men nå er det den anklagede som må bevise sin uskyld. 

Slik er tenkningen i likestillings- og diskrimineringsloven av i år, der det blant annet heter: «Den ansvarlige må sannsynliggjøre at diskriminering likevel ikke har skjedd.» 

En må ikke være profet for å se at forfølgelse med loven i hånd er en reell mulighet

Trakassering

Departementet har nylig hatt ute til høring et nytt forslag som utvider og skjerper loven til også å gjelde «kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk» der brudd på loven ikke bare skal få sivilrettslige sanksjoner, men kunne straffeforfølges med fengsel.

Hva er det som kan straffes?

Trakassering. 

Hva menes med trakassering? Her er deler av lovteksten: «Med trakassering menes ytringer som har som virkning å være krenkende eller ydmykende.» 

ALV MAGNUS: Synden er ingen bagatell

Forfølgelse nært forestående? 

Om en troende i en artikkel i Korsets Seier eller fra talerstolen hevder at å leve i strid med Bibelens anvisning for seksuelt samliv er synd, kan noen åpenbart føle seg krenket eller ydmyket. Det kan de på egne eller andres vegne gjøre, særlig om de har valgt en livsstil som bryter med Guds vilje. 

Med en slik uttalelse står en i fare for å kunne rammes av lovverket. Om en provokatør skulle søke å uskadeliggjøre en som forfektet en tradisjonell oppfatning av hva som er normalt når det gjelder kjønnsuttrykk og hva som er avvik, ville vedkommende ha loven på sin side. En må ikke være profet for å se at forfølgelse med loven i hånd er en reell mulighet og kanskje nært forestående.

I første rekke gjelder det å rydde i egen leir.

Flertallets makt

Hvis det ikke fantes noen Gud, er vi alle synsere.

Men hvis Gud fins, og har bestemt visse trafikkregler for livet her på jorden, må vi forholde oss til dem. Vi er gjester i hans univers. En kort stund. Brudd med hans vilje har konsekvenser, her i tiden, og definitivt når vi skal stilles ansikt til ansikt med ham etter dette liv. Alvoret av å vite at dette hviler på oss som bekjenner troen. Det gjør at vi ikke kan være likegyldige overfor de oppfatninger som får dominere lovene og dermed kulturen. 

Betyr det at vi som forkynnere da må innskrenke oss til bare å tale om det som faller i smak hos flertallet? Var apostlene slike som valgte å tekkes mennesker med sin forkynnelse? Om det var tilfellet, ville jeg ikke være Kristi tjener, sier apostelen Paulus.

BEATE MAGNUS: Overføre troen til dine neste

Fremtiden

Med frimodighet skal vi holde fram hele Guds råd. I første rekke gjelder det å rydde i egen leir og styrke troen hos de unge på at Guds veiledning er god for oss. 

Vi må tro at Gud kan gripe inn og møte mennesker så vi får se en forandring i nasjonen. 

 

kommentarer