Spiralnektende lege vant i Høyesterett Hovedsak / Samfunn

Fastlegen ble sagt opp fordi hun av samvittighetsgrunner nektet å sette spiral på kvinner. Nå er oppsigelsen erkjent ugyldig.

 

– Jeg er hørt. Det er jeg lettet og glad for, sier Katarzyna Jachimowicz til NRK.

Hun jobbet som fastlege i Sauherad kommune i Telemark da hun ble sagt opp fordi hun ikke ville sette inn spiral på kvinner. Jachimowicz er polskfødt katolikk, og la sin samvittighet til grunn for avgjørelsen.

Bindende avtale

Hun ble ansatt som fastlege i mai 2011, og allerede i ansettelsesprosessen fortalte hun at hun ville reservere seg mot å sette inn spiral på kvinner. Dette forbeholdet var viktig for Høyesterett, og førstvoterende dommer Erik Møse skriver at han finner det klart at det «ble inngått en bindende avtale om ansettelse av Jachimowicz som omfattet en aksept av hennes samvittighetsforbehold.»

I februar 2014 opprettet Fylkesmannen i Telemark tilsynssak mot Jachimowicz, og i januar 2015 fastslo Helsetilsynet at legen ikke kunne reservere seg.

I 2015 ble reglene i fastlegeforskriftene innskjerpet, og fastlegene kunne da ikke lenger reservere seg mot å gi prevensjon. Det var etter denne innskjerpingen av Jachimowicz ble sagt opp. I 2017 saksøkte hun kommunen for usaklig oppsigelse og krevde jobben tilbake, men hun tapte i tingretten i januar 2017. Noen måneder senere, i november, erklærte Agder oppsigelsen som ugyldig. Samtidig frifant den Sauherad kommune for erstatningsansvar overfor legen.

Vi er glade og lettet over dommen.

Enstemmig

Høyesterett var enstemmig da de i går sa seg enig i det første punktet, men de kom fram til at kommunen er erstatningsansvarlig for tap Jachimowicz har lidd som følge av oppsigelsen. I tillegg må kommunen betale 2,5 millioner kroner i sakskostnader for behandling i tre rettsinstanser.

– Dette kan føre til endring av fastlegeforskriften og åpne for at fastleger kan reservere seg av samvittighetsgrunner, sier legens advokat Håkon Bleken.

Maria Elisabeth Selbekk er kommunikasjonsrådgiver i Menneskeverd. Hun er glad for utfallet i saken.

– Vi er glade og lettet over dommen fordi den slår fast at man i norsk helsevesen kan avstå fra å gjøre inngrep eller annet som for den enkelte går imot deres egen samvittighet. Selv om noen mener at kobberspiral ikke har aborterende virkning, så bør uansett tvilen komme den enkelte lege til gode.

– Tror du denne dommen kan få konsekvenser for andre i liknende situasjon? 

– Vi håper denne saken vil få presedens i hvordan man behandler spørsmål og praksiser som går imot enkeltes samvittighet, både i helsevesenet og ellers. Samvittigheten er personlig, og skal ikke måtte krenkes for å utføre den jobben man har. Spesielt i liv og død-spørsmål må man forvente å bli møtt med respekt for sitt syn.

 

 

 

kommentarer