Fordommer fordummer Hovedsak
Menneskeverdet er ukrenkelig uansett sosial status, kjønn, seksuell legning, rase eller tro. 

 

FORFATTER: Frank Erlandsen, hovedpastor i pinsemenigheten Betel Trondheim.

Etter min ærlige overbevisning, er ekteskapet per definisjon en pakt som inn-

gås og leves mellom én kvinne og én mann. Jeg ser på kirkelig vielse som en hellig handling der kvinne og mann inngår en pakt innfor den treenige Gud. Dette skjer med bønn om Guds velsignelse og beskyttelse over samlivet i samsvar med paktinngåelsen.

Samtidig lever vi i en rettsstat der dets politiske ledelse har vedtatt en lov om muligheten til ekteskapsinngåelse mellom likekjønnede. Dette må vi forholde oss til og akseptere som en del av norsk jus hva samliv og ekteskap angår per nå. Vi har lov til å være uenige i loven, men ikke leve som om den ikke eksisterer og selvsagt ikke med fordommer og sjikane trakassere homofile. Vi skal ikke se mennesker gå omkring som trær. Da trenger vi ny respekt ved at Jesus rører ved menneskesynet vårt. Fordommer fordummer.

Jesus gikk på fest hos sine meningsmotstandere.

Samlivskontrakt

Andre samlivsformer enn ekteskapet mellom kvinne og mann trenger også trygg juridisk beskyttelse. Dette burde etter min oppfatning ikke kalles ekteskap. Det er begrepsforvirring, og samsvarer ikke med skaperordningen og flere tusen års historie hva definisjonen av ekteskap angår.

Jeg tenker en type «samlivskontrakt» ville være dekkende for å ivareta behovet for juridiske ordninger for samlivet mellom likekjønnede. Inngåelse av denne måtte homofile selvsagt ha frihet til å feire som en fest med familie og venner. Jeg hadde antakelig svart ja til en eventuell invitasjon. Mennesker, vennskap og relasjoner er viktigere enn mine meninger. Jesus gikk på fest hos sine meningsmotstandere. Homofile skal selvfølgelig ikke mobbes, trakasseres eller diskrimineres. De skal respekteres, aktes og verdsettes som hele og verdifulle mennesker. Dette er selvinnlysende, og ingen sensasjon for konservative kristne å mene.

Hån, spott og usmakelige karakteristikker takler vi også.

Ukrenkelig menneskeverd

Det er fullt ut mulig å ha den største respekt for homofile og likevel artikulere saklig divergerende overbevisning på etiske, sosialpolitiske og juridiske områder, som for eksempel ekteskapsloven. Det oppleves som manipulasjon av mine verdier å påstå noe annet om dette. 

Jeg og mine likesinnede vet utmerket godt hva fordommer og stigmatisering er. Dette er en del av det vi møter i samfunnet, gjennom media og ellers i vår hverdag. Det er ikke synd på oss av den grunn. Vi  står opp for vår tro og tåler at andre  er motstandere av vår overbevisning. Hån, spott og usmakelige karakteristikker takler vi også. Men det er  jo å håpe at noen menneskers intelligensnivå og relasjonelle evner er høyere enn deres utsagn skulle tilsi.

Menneskeverdet er ukrenkelig uansett sosial status, kjønn, seksuell legning, rase eller tro. Jeg ser ingen grunnlag for debatt og diskusjon om dette. Forfølgelse og undertrykkelse av mennesker annerledes enn flertallet, er forkastelig – alltid. Dødsstraff for homofili er helt klart en horribel urett, som begås mot hele menneskeheten.

Å bli stemplet som homofob på grunn av saklig uenighet, er avsporende hersketeknikk og patetisk lavmål.

Differensiere

Jeg tror altså at det ville være klokere gjennom forskjellige definisjoner og begreper å differensiere betegnelsen på offisiell og offentlig juridisk inngåelse  av samliv mellom heterofile og mellom homofile. Det er mulig å mene dette uten å være homofob. 

Å bli stemplet som homofob på grunn av saklig uenighet, er avsporende hersketeknikk og patetisk lavmål. Det er logisk nok forskjell på at personer av ulike kjønn bor og lever sammen og at likekjønnede gjør det samme. Kvinne og mann er noe annet enn mann og mann eller kvinne og kvinne. 

Heller ikke er jeg homofob i den forstand at jeg bruker mye tid på temaet jeg skriver om her. Dette er i så måte første gang.

Alle bør om ønskelig ha rett til juridisk beskyttelse av menneskelig samliv. 

Historiske begrep

Begrepene «bryllup», «å gifte seg» og «ekteskap» er historisk sett i ramme og innhold noe vi har forbundet med og definert for kvinne og mann. Dette tror jeg ville vært klokt å opprettholde slik. 

Samtidig tenker jeg det  er viktig i samfunnet å finne tilsvarende ordninger med andre begreper for likekjønnede forhold. Alle bør om ønskelig ha rett til juridisk beskyttelse av menneskelig samliv mellom myndige. Dette er rettsstatsprinsipper som ethvert demokrati bør etterstrebe.

Da jeg er overbevist om det jeg her formidler, er det for meg selvmotsigende å skulle bifalle og medvirke til kirkelige vielser av likekjønnede. Det strider mot min forståelse og definisjon av ekteskap – både utifra skaperordningen og den samlede undervisningen i Guds ord. Gud er god, og hans ord er likedan.

kommentarer