Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Godt lederskap er sjelden forenlig med å gjøre all jobben selv.

 

Veiledning er svært viktig i all form for lederskap. Innsetter man til tjeneste eller ansetter noen i en jobb, bør et av de viktigste anliggende hos en leder være å sette av tid til å guide sine medarbeidere. Gjennom god veiledning vil de bli dyktiggjort og selvgående, og utføre sine oppgaver i tråd med en kirkes eller en virksomhets verdier og strategier.

Mange ledere både i og utenfor kirken tror de mestrer denne typen ledelse, men svært mange av dem gjør faktisk ikke det, hevder Julia Milner, ledelsesprofessor ved handelshøgskolen EDHEC i Frankrike og Trenton Milner, leder for «Det internasjonale senteret for ledelse og veiledning».

Blant annet frykt for å miste sin posisjon og mer fokus på resultater enn på å investere i medarbeidere.

Å veilede handler om å hjelpe sine medarbeidere til å lære selv, i stedet for å lære opp. Det er en ansvarliggjørende lederstil som kan føre til både mer engasjement og motivasjon. Det er flere grunner til at mange ledere feiler i å være gode veiledere. Blant annet frykt for å miste sin posisjon og mer fokus på resultater enn på å investere i medarbeidere.

Julia Milner og Trenton Milner viser i sin undersøkelse blant 98 ledere at mange av lederne ikke drev med veiledning i det hele tatt, men heller med en form for instruksjon og detaljstyring, eller også kritikk av måten oppgaver allerede var løst på. Noe av det lederne var aller dårligst til, var å oppdage og påpeke styrkene hos personen de veiledet, samt å la personen komme fram til sin egen løsning i stedet for bare å fortelle dem svaret.

Også i våre kirker kan det skorte på veiledning og tett oppfølging av  medarbeidere. Gang på gang ser vi at det resulterer i demotivasjon, dalende engasjement og altfor ofte utbrenthet.

De to lederekspertene peker på flere måter å bli bedre veiledere på. Først og fremst ved å lytte mer enn å forklare. Ved å kjenne hjertet, drømmene og lidenskapen hos sine medarbeidere, vil man lettere kunne veilede rett. Videre kan det være klokt å hjelpe sine medarbeidere med å finne egne løsninger.

God veiledning gir langsiktig gevinst.

Å føle seg sett, verdsatt og investert i i menighetsfellesskapet, er ikke bare noe nykommerne trenger. De mange frivillige som gir av sin fritid og sine krefter til kirke og Guds rike trenger også å få ledernes oppmerksomhet.

God veiledning gir langsiktig gevinst. Hvis vi kan bli bedre på dette, vil vi få med oss dedikerte medarbeidere som føler eierskap og som frigjøres til å finne egne løsninger. Da vil menigheten kunne blomstre av allsidighet og kreativitet.

Godt lederskap er ikke å posisjonere seg og detaljstyre, men å være nær nok til å veilede og investere i de menneskene som skal være med å virkeliggjøre felles mål. La oss ha et mål om at enhver menighetsleder også skal bli en enda bedre veileder.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg