Kristnes nye situasjon i Norge Kristenliv
Staten er ikke lenger koblet til ett bestemt trossamfunn.

 

KOMMENTAR: Sigmund Kristoffersen, leder av Pinsebevegelsen Norge.

I år er det fem hundre år siden Martin Luther spikret opp sine 95 teser på slottskirkedøren i Wittenberg. Dette året er også stat og kirke i Norge blitt skilt. Det er interessant å se at dette er sammenfallende i tid.

KRISTOFFERSEN OG BJØRNØ: Vern om kvinnen, vern om fosteret.

Mister innflytelse

Stortinget har endret Grunnloven slik at Den norske kirke fristilles fra staten, samtidig som alle tros- og livssynssamfunn i Norge likestilles. Den norske kirke er nå et eget trossamfunn. For en unik mulighet de har både til å markere reformasjonen og samtidig definere seg som en kirke som lever i tråd med Guds ord uten å forme sin teologi etter staten og folkets meninger og krav.

Dessverre ser vi det motsatte skje, og de konservative og bibeltroende mister sin innflytelse. På denne måten settes reformasjonen i jubileumsåret i revers hvor hovedsaken nettopp var at Skriften alene skulle være autoritet for tro, lære og liv. Det ser vi settes til side i vedtak av Kirkemøtet blant annet i spørsmål som dreier seg om Guds skaperordning. Dette handler ikke først og fremst om homofilt samliv, likekjønnet ekteskap, men om lydighet og troskap mot Guds ord. Kirkemøtet er Den norske kirkes øverste demokratiske organ.

Hva det vil føre til i praksis, gjenstår å se.

Annenrangs

Den norske kirke har hatt en særstilling framfor andre trossamfunn. Det er ingen tvil om at Pinsebevegelsen og andre trossamfunn har kjent seg mindreverdige og «annenrangs» og ikke fått den respekt og autoritet som de fortjener. Så endelig er vi likestilt. Hva det vil føre til i praksis, gjenstår å se.

Vi har iallfall nå en mulighet som vi må forvalte og ta ansvar for. Vi må bli ennå mer synlige og frimodige både lokalt og nasjonalt. Ikke minst med å gjøre Jesus synlig for de som ennå ikke tror.

Det frikirkelig miljøet i Norge er ikke ubetydelig og har et langt større omfang og betydning for samfunnet enn det en ofte får inntrykk av. Det utøves et utrolig flott arbeid i bygder og byer for blant andre barn, unge, innvandrere og eldre gjennom hele uken. Jeg tror heller ikke gudstjenestebesøket står tilbake for Den norske kirke.

KRISTOFFERSEN: – Reflektér åpent uten å bli sint.

Samlet om ekteskapet

Ekteskapserklæringen som ble utgitt i 2016, hvor 36 organisasjoner og kirkesamfunn var medutgiver i samarbeid med stiftelsen MorFarBarn, viser hvor samlet det frikirkelige miljøet i kristen-Norge er i forhold til ekteskapet, foreldre, barnet og Bibelen i møte med vår tids kjønnsnøytrale ideologi.

Det lover godt for framtiden og for et større samarbeid.

KRISTOFFERSEN: – En krevende vår kan snus til noe godt 

Kirkehistorisk endring

Martin Luther (1483-1546) er en av de mest innflytelsesrike personer i den vestlige verdenshistorien. De 95 tesene hans ble startskuddet til den protestantiske reformasjonen.

Reformasjonen var historisk viktig for alle kristne trossamfunn, selv om Dissenterloven først ble vedtatt i 1845 – en lov som tillot andre kirkesamfunn enn Den norske kirke å etablere seg i Norge. Så nå håper vi at det endelig blir likebehandling av trossamfunnene og at denne delen av kirkehistorien endelig er avsluttet.

De lutherske bekjennelsesskriftene inneholder sterke fordømmende ord om anabaptistene.

Luther og jødene

Vi har mye å takke Martin Luther for. Blant annet oversatte han Bibelen og satte en ny standard for det tyske språket. Luther kjempet en kamp mot avlatshandelen og forfektet at troen alene var nok til å bli rettferdiggjort. Samtidig må vi ikke underkjenne hans holdning og negative utsagn om både jødene og anabaptistene (gjendøperne). Det er uforståelig og har hatt negative konsekvenser. Han anbefalte brenning av synagoger, at jødenes hellige skrifter skulle konfiskeres og at jødene skulle sendes til tvangsarbeid.

De lutherske bekjennelsesskriftene inneholder sterke fordømmende ord om anabaptistene. Problemet for Luther var også at disse kristne ikke ville følge ham i hans syn på stat og kirke.

KRISTOFFERSEN: «Manipulasjon og maktspråk er alltid uakseptable virkemidler» 

Feire reformasjon 

I all markering og synspunkter om organisering av kirken så er det viktig å forstå at kirken er Guds ordning. Den er verken en representant for staten eller en organisasjon, men er Kristi kropp og representer Jesus Kristus på jorden.

I 2017 vil Den norske kirke feire og markere reformasjonen på mange ulike måter i Norge og setter i den forbindelse søkelyset på temaet nåde.

Dette er et viktig fokus som vi er hjertens enige i. Det er vår bønn og vårt håp at dette vil resultere i at flere får oppleve Jesus Kristus.

 

 

kommentarer