Ansvarlig redaktør i KS, Anne Gustavsen. Leder
Bibelen er klar: Det er to utganger på livet; frelse eller fortapelse.

 

Teologiske debatter i Pinsebevegelsen er krevende. Mange går i skyttergravene og angriper hverandre, blir agressive og ufine. Vi tror imidlertid Led-konferansene, som har fasilitert læresamtaler, samt en ny generasjon ledere som forstår at det er mulig å samtale om ulike tilnærminger til Bibelens ord, har gjort en viktig jobb med å legge til rette for bedre dialog.

Vi tror det er mye potensiale i god dialog. I møte med tankegods som utfordrer oss, får vi prøvd ut hvor trygt vi står plantet i vår egen overbevisning. Hvis vi står på fast grunn i vår egen overbevisning, er det ikke truende å møte andres tilnærminger. Sannheten tar faktisk mer skade av å legge lokk på motforestillinger, enn å tørre å bli utfordret.

Det er en konsekvens av Guds kjærlighet at han ga mennesket dets frie vilje.

Når det er sagt, er det sannheter i Guds ord som står urokkelig fast og som tilhører en klassisk kristen tro. Fjerner vi dette, kan vi ikke lenger snakke om en kristen tro. Som en del av en verdensvid pinsebevegelse, står Pinsebevegelsen i Norge fast i troen på at livet har to utganger.

Bibelen taler klart om evig liv eller evig død. Vi har intet grunnlag i Skriften for å si at fortapelsen er en midlertidig tilstand. Universialismen, tanken om at alle blir frelst til slutt, finnes det ingen dekning for ut fra Skriften.

Det er en konsekvens av Guds kjærlighet at han ga mennesket dets frie vilje. Vi kan bruke den til å knytte oss til den Gud som elsker oss. Ingen kan tvinges til kjærlighet. Gud lar oss velge, og lar oss velge ham bort.

Bibelen er tydelig på at det finnes et helvete. Hvordan denne fortapelsen ser ut, kan ingen av oss vite ut over det Bibelen selv beskriver. Et fravær av Gud i verden, som er selve kjærligheten, vil antakelig være et helvete nok i seg selv. Fortapelsen er primært det å ikke få være i Guds nærhet. Samtidig handler det om Guds dom. Ulike uttrykk i Bibelen, som for eksempel ildsjøen, er billedlige uttrykk som advarer på det sterkeste mot fortapelsen.

Vi kombinere det personlige vitnesbyrdet med grundig forankret tro

Hvis vi begynner å rokke ved noe så fundamentalt som helvetes eksistens, faller hele evangeliets grunnvoll sammen, og Jesu soningsdød og oppstandelse, som den viktigste hjørnesteinen i det kristne budskapet, reduseres til noe symbolsk. Det er meningsløst å tenke seg at Jesus kom for å lide og dø for å frelse oss mennesker, dersom det ikke er en fortapelse å frelse oss ifra.

Jesus er eneste veien til Gud. Bibelen taler klart om frelse og fortapelse, evig liv og evig død. Bibelen åpner ikke for frelse etter døden. Men hvem som går fortapt, kan ikke vi uttale oss om. Gud kjenner hjertene. Han skal dømme rettferdig, slik det står i Rom 2,14–16.

Det er friskt med debatter, men la oss samtidig ha rett fokus i dialogen. Målet må ikke være å vinne debatten, men å sammen finne et stødig fundament for troen som er bærekraftig i møte med mennesker som skal vinnes for himmelen.

I en intellektualisert tid vil mennesker ha grundige svar. Hvis vi skal nå dagens mennesker, må vi kombinere det personlige vitnesbyrdet med grundig forankret tro. Derfor blir det viktig både å holde fram arven om vekkelse og Åndens kraft, samtidig som vi sørger for at neste generasjon får en solid arv trosforsvar med seg på veien videre. Her kommer blant annet Bibelens troverdighet og forsoningens nødvendighet, samt livet to utganger inn som viktige emner.

 

kommentarer


Anbefalte innlegg