Erlandsens homofilisyn er liberalt Kristenliv
Gaarder Andersen tilbakeviser tanken om at Paulus ikke var kjent med dagens situasjon når det gjelder homofili.

 

  • Øyvind Gaarder Andersen, Leder for Pinsebevegelsens teologiske refleksjonsgruppe

Thomas Erlandsen har skrevet en lengre artikkel hvor han sier ja til homofilt samliv, selv om han mener å oppleve seg som konservativ og bibeltro.

I min artikkel nedenfor må jeg begrense meg til å kommentere noen punkter, først og fremst angående hva Paulus visste om homofili. Så vil den teologiske refleksjonsgruppen senere komme med en ytterligere utdypning.

BAKGRUNN: Avgått pinsepastor åpner for homofilt samliv.

Paulus kjennskap til homofili

Erlandsen antyder blant annet at Paulus ikke var kjent med dagens situasjon når det gjelder homofili, og at hans fordømmelse derfor ikke gjelder stabile kjærlighetsfulle homoseksuelle relasjoner. Mer konkret antyder Erlandsen at Paulus bare var kjent med pederasti – det at eldre menn knyttet til seg unge menn i et seksuelt forhold. Ja, dette var en av formene for homofili i Romerriket, men det var på ingen måte den eneste. De ulike homoseksuelle relasjonene var nok Paulus vel kjent med, så godt kjent som han var med sin samtid, dens kultur og praksis.

Bjørn Helge Sandvei, tidligere lærer i gresk på Menighetsfakultetet, har dokumentert hvor utbredt stabile homofile parforhold og homofile ekteskap var i Romerriket, også blant kvinner. (Sandvei er selv homofil, men har valgt å leve i sølibat for å følge Bibelens ord.)

Det at Paulus skriver om lesbiske forhold illustrerer hvor orientert Paulus var. Den kjente antikkforskeren Bernadette Brooten har undersøkt antikke kilder om dette, skriver Sandvei. «Hun har blant annet funnet gravsteiner der innskrifter og portretter presenterer de avdøde som et lesbisk ektepar. Brooten konkluderer sin fremstilling slik: «Kildene vitner om at seksuell kjærlighet mellom kvinner fantes overalt i Romerriket» (Love Between Women, Chicago 1996, s. 360.)»

Å spørre om Paulus kjente til «ekte» homofili, synes for meg å være like meningsløst som å spørre om en prest i dagens San Francisco eller Greewich Village i New York kan vite noe om mennesker som lever i lesbisk eller homofilt partnerskap.

Det dreier seg altså ikke bare om tilfeldige eller kortvarige forhold, men om stabile relasjoner, definert som ekteskap. For eksempel gjengir Sandvei et gravrelieff fra keiser Augustus’ tid som viser to kvinner, Elevsis og Helena, som holder hverandres høyre hånd på en måte som er et klassisk uttrykk for romerske ektepar.

Også menn kunne ha stabile homoseksuelle parforhold, og også være formelt gift. Sandvei peker for eksempel på at det i Romerriket ble spredt en form for «ukeblad-romaner» – en parallell til moderne såpeoperaer. En av disse er «Efesiske eventyr» som var populær folkelesning. Her skildres både hetero- og homofile kjærlighetshistorier. Den klassiske filologen C.A. Williams konkluderer i sin bok «Roman Homosexuality»(1999) med å si: «In sum, it seems clear that some Romans did participate in formal wedding ceremonies in which one male was married to another (…) and that these men considered themselves joined as spouses.” (s. 252)

Sandvei påpeker hvor utbredt homoseksualitet var i de store byene, for eksempel i Antiokia hvor Paulus hadde sin base, i Korint, osv. Han sier: «Å spørre om Paulus kjente til «ekte» homofili, synes for meg å være like meningsløst som å spørre om en prest i dagens San Francisco eller Greewich Village i New York kan vite noe om mennesker som lever i lesbisk eller homofilt partnerskap.»

BAKGRUNN: Homodebatt vil nå pinse-Norge.

Paulus forståelse av homofili

Paulus definerer helt klart homoseksualitet som synd, en synd blant flere som han nevner i 1 Kor 6,9-10. De som lever slik, skal ikke «arve Guds rike,» skriver han.  I menigheten i Korint fantes det mennesker som hadde levd homoseksuelt, men nå hadde de omvendt seg (1 Kor 6,11).

Sandvei påpeker at Paulus i 1 Tim 1,10 beskriver det å drive hor og homoseksualitet som parallelle syndige handlinger. (1 Tim 1,9-10 er satt opp etter mønster av de ti bud. Vers 9 tar opp de fem første budene og vers 10 det sjette til tiende bud.)

Jesu ord om ekteskapet bekrefter at ekteskap bare er for kvinne og mann.

Jesus og ekteskapet

Rett som det er argumenteres det med at Jesus ikke uttaler seg mot likekjønnede ekteskap, og derfor er han for det. Men en slik argumentasjon faller på sin egen urimelighet.

I Jesu jødiske sammenheng var homofile ekteskap utenkelig. Hadde Jesus ment noe annet, hadde han uttrykt det. Han sa jo vitterlig om andre spørsmål: «Det er sagt, men jeg sier dere…» Jesus skjerpet Moselovens ord om skilsmisse radikalt. (Matt 19,3-12; 5,21-22). Jesu ord om ekteskapet bekrefter at ekteskap bare er for kvinne og mann.

KORSETS SEIER: Karismatiske kristne verden over likestiller heterofilt og homofilt samliv.

Bibelsyn og Bibelens autoritet

Thomas Erlandsen skriver at han ikke kjenner seg hjemme i den liberale fløy og opplever seg konservativ.

Jeg betviler ikke hans oppriktighet og gode intensjoner. Men nå finnes det faktisk noen typiske bibelsyn som man må forholde seg til. Hva man hevder læremessig, er avhengig av hvilket bibelsyn man har.
Et syn er feilfrihetssynet, det klassiske syn blant pinsevenner, som sier at Bibelen er feilfri i alt den sier, også når det gjelder historie, geografi, etc.

Et annet syn er et «intensjonssyn» – det gamle klassiske synet på Menighetsfakultetet. Ifølge dette synet er ikke Bibelen feilfri i historiske, geografiske spørsmål, etc. Men den er læremessig ufeilbarlig.

Og så har vi ulike varianter av syn som hevder at Bibelen også må underlegges læremessig kritikk, ut fra vår fornuft og erfaring. Bibelen forstås ikke som Guds ord, men som feilbarlige menneskers reportasje om hva Gud har sagt og gjort. Hva Bibelen sier om etikk, må vi vurdere i lys av dagens situasjon.

Dette er et liberalt bibelsyn.

Men kjærlighet kan ikke løsrives fra Guds ord og bud.

Ut fra et slikt syn kan man si at Paulus tok feil, for eksempel når det gjelder homofili. Og på tross av sine gode intensjoner må man si at det er dette bibelsynet Thomas Erlandsen i realiteten forfekter.

De som forsvarer likekjønnede ekteskap, trass i Bibelens klare tale, fremhever gjerne kjærligheten som det overordnede. Men kjærlighet kan ikke løsrives fra Guds ord og bud. Jesus sa: «Hvis dere holder fast på mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt fast på min fars bud og blir i hans kjærlighet» (Joh 15,10).

LEDER: Homofile og kirken.

Løsriver man talen om kjærlighet fra Bibelens klare bud, avskriver man Bibelen som autoritet. I uttalelsen fra den teologiske refleksjonsgruppen i desember 2014 sies det: «Bibelen er øverste autoritet i tro, lære, etikk og moral.»

Det store spørsmålet for oss alle er om vi er tro mot Gud og hans ord. Slik har det alltid vært, og slik er det i dag også.

Kilder: Bjørn Helge Sandvei: «Bibelen og homofilispørsmålet» (rev. 2014) og «Homofili – samliv eller singelliv, historisk og aktuelt» (November 2015).

 

kommentarer