Blendet av kristne stjerner Kultur
Vi trenger forbilder som utfordrer og inspirerer. Men pass på hva du lærer.

 

Sandtorp-BenteNETT

FORFATTER: Bente Sandtorp, studentpastor/veileder ved HLT

Stjernene skinner for oss. De gir lys. De gir energi. Stjernene har en sentral rolle i Guds fantastiske skaperverk! Tenk bare på hvor viktig energien fra sola er for alt liv, vær og klima.

Vi har stjerner i våre kirkelige bevegelser også. Mennesker som Gud har utrustet til å ha en sentral og offentlig rolle. De er dyktige. De lykkes. De er rikt utrustet. De er frimodige. De er engasjerte. Når de taler, så lytter folket. Vi ser opp til dem – de er forbilder!

På samme måte som vi alle vandrer under stjernehimmelen, vandrer mange av oss under stjernene i våre menigheter og bevegelser.

Vi blendes

Vi trenger stjerner. De inspirerer og utfordrer. De viser oss at det går an å lykkes. Men på samme måte som vi kan bli blendet av å stirre for lenge på stjernehimmelen, kan vi bli blendet av å se for lenge på våre menneskelige stjerner.

Det er en kjensgjerning for oss alle at Gud har kalt oss til ulike oppgaver og gitt oss ulike nådegaver, realiteten av det er det ikke alltid like lett å forsone seg med. Det er et fåtall av oss som ønsker å bli stjerner, men vi ønsker så inderlig å få oppleve de samme resultatene, den samme veksten i arbeidet vi leder.

Konferansetid

Det er konferansetid, og stjernene får tid og rom til å skinne. Plattformen de tar avsats fra er vekst og ekspansjon. De formidler seiershistorier. Det inspirerer! Skuffelser og nederlag de kan ha opplevd og erfart blir et bakteppe som virker håndterbart og fjernt.

Evner vi som lever under stjernene å omsette kunnskapen og inspirasjonen fra dem inn i vår hverdag? Når vi er tilbake i våre eldsteråd og komitémøter, på våre gudstjenester, evner vi da å ta i bruk noe av det vi lærte, eller fortsetter vi i de samme sporene som tidligere? Det er selvsagt ikke alt som trengs å forandres, men ønsker vi å se andre resultater i vårt arbeid enn det vi har sett de siste årene, må det mest sannsynlig endringer til.

«Vi som vandrer under stjernene kan ha mye å lære av hverandre hvis vi våger ærlighet.»

Bente Sandtorp - Studentpastor og veileder på Høyskolen for ledelse og teologi

Læringsutbytte

Vi må våge å spørre oss om de kristne konferansene skaper de endringene vi trenger og ønsker å se på lokalplan. Er læringsutbyttet fra konferansene det vi ønsker oss? Forhåpentligvis kommer det mange resultater på sikt. Det tar tid å la kunnskapen synke inn og begynne å anvende den i egne sammenhenger og ikke minst tar endringsprosesser i et fellesskap tid.

Finnes det måter å øke læringsutbyttet fra konferansene på?

For det første er det viktig at flere fra en menighet eller et arbeid reiser sammen på konferanse. Da har man et felles utgangspunkt for å begynne en samtale, og forhåpentligvis har man fått med seg energi og vilje til endring. For det andre er mentorer og veiledere en gave til et fellesskap. Det å ha en person som over tid går sammen med lederskapet og stiller de gode og utfordrende spørsmålene kan være krevende, men også avgjørende for at man skal evne å stå i endring over tid. Hverdagen og det daglige administrative tar lett hovedfokuset slik at de lange linjer ikke blir tenkt, eller ihvertfall ikke blir gjort om til handling.

Læringsfellesskap

Læringsfellesskap med andre ledere og lederskap som står i ganske lik situasjonene er også et godt verktøy. Gjerne sammen med en veileder som evner å være i prosess ved å utfordre og  stille reflekterende spørsmål.

Vi som vandrer under stjernene kan ha mye å lære av hverandre hvis vi våger ærlighet og lar andre ta del i de prosesser vi arbeider oss igjennom.
Peter utfordrer oss: «Tjen hverandre, hver og en med den nådegave han har fått, som gode forvaltere av Guds mangfoldige nåde. Gjør vi dette, skinner vi alle og «slik skal Gud i ett og alt bli æret, ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet! Amen»
(1 Pet 4,10–11). KS

 

kommentarer