Ulf Ekmans vei til Rom Kristenliv

Les hvorfor Ulf Ekman gikk til Rom, og hvorfor pinsepastor Geir Stomnås ikke slår følge.

 

Ekman-Ulf-NETT

I en lengre artikkel i det teologiske fagbladet Keryx, og i flere senere intervjuer, har Ulf Ekman (bildet til høyre) forsøkt å forklare hvorfor han etter å ha ledet Livets Ord i tretti år, konverterte til katolisismen.

Han understreker at det verken var en flukt eller en protest, men en samvittighetssak. Her kan du lese hvorfor – på seks ulike områder.

Teolog og pastor i Filadelfia Vennesla, Geir Stomnås (bildet litt lenger ned), som sitter i pinsevennenes teologiske refleksjonsgruppe, redegjør for de pentekostale posisjonene.  KS

NESTE UKE: Fransiskanermunken og prest i Den katolske kirketaler Raniero Cantalamessa (80) taler på Hedmarktoppen, Pinsebevegelsen i Norges høyborg. Korsets Seier følger saken.

Den katolske kirke lar seg ikke styre av ytre trender

Ulf Ekman - katolikk, tidligere pastor og grunnlegger av Livets Ord

1. KONTINUITET

Stomnås-GeirNETTUlf Ekman: Mens splittelser, forgreninger og stadig nye og uavhengige menigheter preger den protestantiske historien, står Den katolske kirke for kontinuitet. Kirken har ikke blitt startet på nytt, og bærer dermed med seg en stabilitet og en ubrutt tradisjon tilbake til apostlene og Jesus.

Den katolske kirke har bevist at den ikke lar seg styre av ytre trender, og den har kraft til å bli stående gjennom alle tider. Jeg har mer og mer forstått at fylden i Kristi kropp finnes i Den katolske kirken og at denne kirken faktisk er den kirken som Jesus innstiftet her på jorden.

Når jeg tar det på alvor, blir det å stå i en evangelikal eller pentekostal sammenheng ikke lengre tilstrekkelig.

Geir Stomnås: Det finnes bare én sann Kristi kirke på jord.

Denne kirken består av troende fra alle kristne kirker og trossamfunn gjennom alle tider. Ingen menighet, ikke noe trossamfunn eller noen bevegelse kan hevde at de er den eneste kirken som ble innstiftet av Jesus. Samtidig som Jesus er fullt og helt til stede i den lokale menigheten, må vi erkjenne at vi bare er en del av en større sammenheng. Kontinuitetsbærerne i Jesu kirke er de som følger hans ord.

Det er et bedrag å gi inntrykk av at Den katolske kirken ikke har blitt splittet.

En stor deling mellom øst- og vestkirken fant sted i 1054.På reformasjonstiden var det ikke rom for Luther og rettferdiggjørelsen ved tro. Den katolske kirke har en enhet gjennom sine menneskeskapte strukturer, men den er splittet i sitt indre vesen. Derfor har millioner av mennesker forlatt Den katolske kirke og gått over til pinsekarismatiske menigheter, når de har oppdaget hva troen på Jesus virkelig innebærer.

2. TRADISJON

Ulf Ekman: Jeg hevdet tidligere et «sola Scriptura» – prinsipp, men jo mer jeg studerer, jo tydeligere ser jeg hvordan vi kan lære og la oss lede av kirkens tradisjon.

Å verdsette tradisjonen innebærer at man forstår at kristen lære, praksis og åndelig liv ledet av Den Hellige Ånd har utviklet seg for å møte ulike behov gjennom ulike tider. Dette har hele tiden skjedd i trofasthet mot Skriften og den apostoliske læren.

Tradisjonen er altså ikke menneskelige tillegg, sedvaner og påfunn, men Den Hellige Ånds tiltale og ledelse gjennom historien.

Geir Stomnås: Den Hellige Ånd har talt til Guds folk gjennom hele historien, også om aktuelle ting som ikke er omhandlet i Bibelen. Men vi trenger et fast holdepunkt, som står over alle timelige åpenbaringer, og som alt annet må prøves på. Her trenger vi på nytt å løfte fram det reformatoriske «sola Scriptura» («Skriften alene»).

Dersom vi sidestiller andre skrifter og utsagn med Bibelen, fratar vi Bibelen dens særegne autoritet som Guds ord.

Kirken trenger et overhode. Dette overhodet er Kristus selv

Geir Stomnås - teolog og pastor i Filadelfia Vennesla

3. MORALLÆRE

Ulf Ekman: Flere ganger har jeg opplevd hvordan Den katolske kirke har satt ord på det jeg alltid har ment og trodd har vært rett. Ikke minst gjelder dette i moralske spørsmål. Her har Den katolske kirke hatt kraft, trygghet og mot til å stå støtt, uansett ytre press. Den katolske kirke er i dag den tydeligste stemmen når det kommer til abort-spørsmålet, livets hellighet, ekteskapet og syndens virkelighet. Kirken er også ubøyelig i sin forkynnelse av troen på mirakler og den åndelige virkeligheten som innbefatter en personlig sjelefiende som vil ødelegge menneskers liv.

Geir Stomnås: Den katolske kirke har ikke den tydeligste stemmen når det kommer til moralske spørsmål. Den tydeligste stemmen finnes i selve Bibelen. Dessverre har majoritetskirkene i Nord-Europa sviktet. Men ser vi på verden generelt, målbæres Bibelens moral med minst like stor tydelighet i pinsekarismatiske menigheter som i Den katolske kirke.

PavenNETT

UTVALGT: Den nylig konverterte katolikken, og tidligere Livets Ord-pastor, Ulf Ekman mener paven har en salvelse og en nådegave fra Gud til å våke over læren. Pinsepastor Stomnås mener den rollen tilhører Kristus selv.

4. PAVE-EMBETET

Ulf Ekman: Alle kristne er i dag enige om at den bibelske kanon skal bestå av 27 nytestamentlige bøker, men hvordan ble det sånn?

Her kommer behovet for et lære-embete inn, dette at det finnes ett lærende, beskyttende og ledende embete som er lagt ned i kirken og som har gått i arv fra apostlene. Dette embetet har en salvelse og en nådegave fra Gud til å overvåke at den kristne troen ikke uttynnes eller perverteres. Dette embetet, som er til for å beskytte kirken og de kristne, finnes i Peters-embetet, med paven som hans etterfølger.

Kirken trenger et overhode.

Geir Stomnås: Kirken trenger et overhode. Dette overhodet er Kristus selv.

Jesus valgte ut 12 apostler, som ledet den første menigheten, sammen med en gruppe eldste. Etter hvert som menigheten vokste og spredte seg til andre land, ble det innsatt lokale lederskap på de ulike stedene.

Kirken trenger et lærende, beskyttende og ledende embete. Dette embetet har aldri vært linket mot en bestemt person, men det er koblet til apostlenes lære.Denne læren står over alle personer som utøver et embete, om de kalles paver, biskoper, prester eller pastorer.

Dersom Peter hadde avveket fra apostlenes lære, måtte han bli avsatt.

Bibelen sier faktisk at Maria er unik og skal prises av alle slekter

Ulf Ekman - katolikk, tidligere pastor og grunnlegger av Livets Ord

5. SAKRAMENTENE

Ulf Ekman: Vi skal vokte oss mot død liturgi og menneskelige tradisjoner i alle former, men sakramentene handler om hvordan Gud åpenbarer seg og kommer til oss. Det innebærer en ny bevissthet rundt at Gud bruker det skapte for å nå sin skapning.

Gud forakter ikke sin fysiske skapelse, men anvender den for vår frelses skyld. Jesus ble til kjøtt og blod, vi blir døpt gjennom vann og Ånd, og gjennom brødet og vinen blir Jesu reelle nærvær formidlet til oss.

Alt dette skjer ved bruk av fysiske og konkrete ting. Det skjer på grunn av Guds løftesord og tas imot i tro, men ikke mindre skjer det en virkelig formidling av Guds nåde gjennom sakramentene.

Geir Stomnås: Det katolikkene kaller sakramenter, formidler i seg selv ingenting.

All Guds velsignelse som formidles gjennom dåpen, nattverden, tilsagnet om syndenes forlatelse og så videre, er bare gyldig og virksom om den tas imot ved en levende tro på Jesus Kristus.

6. MARIA

Ulf Ekman: Det var en stor oppdagelse å se hvor mye Bibelen faktisk sier om Maria. Hun er unik og skal prises av alle slekter (Luk 1,48).

Hun bar Gud under sitt hjerte og fødte den andre personen i treenigheten. Hun er Faderens datter, Sønnens mor og Åndens brud. Uten henne hadde vi ikke hatt Jesus.

Geir Stomnås: Maria ble utvalgt av Gud til å føde hans sønn, for dét skal alle slekter prise henne salig.

Det betyr ikke at vi skal be til henne. Enhver bønn til Maria, eller en såkalt helgen, er en bønn til skapningen og ikke til Skaperen. Maria er ikke mer Faderens datter enn Guds menighet generelt. Alle troende er Guds sønner og døtre. Marias frelse avhenger like mye av Jesu blod som din og min.

Menigheten er Kristi brud. Det finnes ikke noe uttrykk for «Åndens brud» i Bibelen, og i alle fall ikke noe som tyder på at Maria, som den eneste, skulle være hans brud.

INNSIKT: Dette er ukens avisartikkel som Korsets Seier spanderer på nett.

 

kommentarer