Leder for Pinsebevegelsens Lederråd Leder

Barratt trodde helhjertet at i Kristus er det ingen forskjell mellom mann og kvinne.

Sigmund T. Kristoffersen, leder i Pinsebevegelsen i Norge.

 

De siste årene har det vært en del fokus på kvinners tjeneste og muligheter i Pinsebevegelsen. Det har vært et fokus som er både nødvendig og positivt. Nylig har Norges Kristne Råd gjort en interessant undersøkelse som omfatter 185 menigheter i Pinsebevegelsen basert på data registrert i Brønnøysundregisteret. Bakgrunnen for undersøkelsen er det pågående arbeidet med ny samlet lov om tros- og livssynssamfunn der likestillingskrav som forutsetning for tilskudd har vært den del av diskusjonen. Vi vil derfor sende en takk til Norges Kristne Råd og spesial-rådgiver Dag Nygård for å ha fremskaffet mer faktabasert materiale. Undersøkelsen er sendt til Kulturdepartementet og Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Samtidig må vi erkjenne at lederskap og eldsteråd har vært mannsdominert.

Kvinnene har alltid hatt sentrale funksjoner i Pinsebevegelsen. Samtidig må vi erkjenne at lederskap og eldsteråd har vært mannsdominert og ikke alltid gjenspeilet det faktum at kvinnene utfører en betydelig og viktig tjeneste på en rekke andre områder i menighetene. Hva hadde menigheten vært uten kvinnens innsats?

Pinsebevegelsens grunnlegger T. B. Barratt hadde et åpent og radikalt syn på kvinnens stilling i menigheten, noe som preget de første predikantenes lære og praksis i den første tiden. De mente at kvinner i ledelsen var en naturlig følge av Åndens gjerning. Barratt trodde helhjertet at i Kristus er det ingen forskjell mellom mann og kvinne, og valgte til og med kvinnelige ledere i sin egen menighet. I 1933 skrev han boka «Kvinners stilling i menigheten», hvor han forsvarte kvinners tjeneste som eldste. Imidlertid ble hans synspunkter sterkt utfordret innenfor Pinsebevegelsen og hans egen menighet.

Nevnte undersøkelse viser følgende overordnede funn:

• Mer enn 70 prosent av menighetene har begge kjønn representert i de styrende organer.
• 36,8 prosent av menighetene ville ha tilfredsstilt et krav om radikal kjønnskvotering vedrørende kvinnerepresentasjon.
• 8,1 prosent av menighetene har for få menn i styret til å oppfylle krav om 40 prosent representasjon.
• 11,9 prosent har kvinnelig styreleder.
• Det er 840 styremedlemmer i de 185 menighetene hvorav 597 (71,1 prosent) er menn og 243 (28,9 prosent) er kvinner.

Undersøkelsen viser også en del andre funn, blant annet prosentandel kvinner og styreledere i ledelsen i forhold til størrelsen på menighetene. Disse data og andre data vil etter hvert bli tilgjengelig på Pinsebevegelsens hjemmeside.

Jeg tror de fleste menighetene stort sett har et positivt syn på styrking av kvinnens plass i menigheten.

Jeg tror de fleste menighetene stort sett har et positivt syn på styrking av kvinnens plass i menigheten og at det i liten grad skyldes teologiske grunner, men mer andre faktorer. Imidlertid må vi både anerkjenne og enda mer framelske kvinnens tjenester i Pinsebevegelsen. Vi er svært takknemlige for den innsats og det ansvar kvinner har tatt og tar på de ulike områdene i menighetene.

kommentarer


Anbefalte innlegg